Waarheid……

 

Uitspraken rondom waar- en werkelijkheden

oorsponkelijke uitgave 1991

herzien en aangevuld in 2013

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Graag ontvangen wij wel een exemplaar van het werk waarin e.e.a. is opgenomen.